top of page

VİZYONUMUZ

Güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışı ile misafir memnuniyetini ön planda tutarken sosyal sorumluluk bilinci içinde çevreye duyarlı sürekli iyileşmeyi ve ilerlemeyi hedef alan sektöründe lider, yenilikçi ve kurumsal bir marka olmak.

 

MİSYONUMUZ

Kaliteli hizmetlerini; evrensel bir anlayış ile sunarak, misafir memnuniyetini sağlarken ülke turizminin gelişimine katkıda bulunmak.

 

DEĞERLERİMİZ

Dürüstlük: Şirket içinde ve dışında uygulanan politikalarda saygınlıktan asla ödün vermemek.

 

Girişimcilik: Dünü ve bugünü değerlendirerek yarın için planlar yapmak, yenilikler ve yeniliklere öncülük etmek.

 

Eğitim: Her türlü gelişmeyi takip ederek zamanın gerisinde kalmamak.

 

Değişikliğe Açıklık: Bilimsel gelişmelerin takibinde ve uygulamasında en önde olmayı hedeflemek.

 

Şeffaflık: Uygulamalarda toplumsal değerlere katkıyı ön planda tutarak çalışanların ve iş birliği yaptığı kuruluşların ihtiyaç duyduğu güveni sağlamak.

 

Bireylere Saygı: Ayrımcılık yapmadan her bireye eşit mesafede davranmak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ

•          Otelimizde gerçekleşen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan her türlü atığın, kaynağında özelliğine göre ayrıştırılması toplanması, geçici depolanması, geri kazanılması, taşınması ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolünü sağlamak.

 

•          Doğal kaynak kullanımı esnasında çevreye olan zararı en aza indirmek.

 

•          Yönetim sistemlerimiz ve hedeflerimizle sürekli büyüyen ve gelişen sürdürülebilir performans kriterleri oluşturulmak

 

•          Faaliyetlerimiz sonucu oluşan çevre etkilerini en aza indirmek, çevre kirliliğini önlemek için her türlü izleme, ölçme, analiz ve kontrolü yaparak çevre ile ilgili tüm yasal mevzuatlar eksiksiz yerine getirilmek.

 

•          Bölge halkının yanı sıra sivil toplum örgütleri kurum ve kuruluşların istek ve çalışmalarını dikkate alarak politikalarımızı şekillendirmek

 

•          Çalışanlarımıza çevre bilincini oluşturmak için sürekli eğitim programı uygulamak

 

•          Sürdürülebilirlikle ilgili olarak kurulmuş olunan “Sürdürülebilirlik Ekibi” sürekli iyileştirmeler için gerekli olan çalışmaları yapmak, ilgili çalışmaları takım liderine raporlamak, takım lideri ise üst yönetime yapılması gereken çalışmalarla ilgili olarak sunumlar yapmak

GENEL POLİTİKALAR


Turizm ve Otelcilik Sektöründe kalitemizi misafir memnuniyetine verdiğimiz önemle ortaya koyabileceğimize inanıyoruz. Misafirlerimizin memnuniyetlerini düzenli olarak izliyor, sunduğumuz hizmeti misafir istekleri ve önerileri doğrultusunda Kalite, Misafir Memnuniyeti, Gıda ve Çevre Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak etkin bir şekilde yerine getiriyoruz.

            Tesisimizde yürütülen her hizmetin çalışanlarımızın ve misafirlerimizin güvenliğini ve sağlığını gözetir nitelikte olmasına özen gösteriyor; bu anlayışımızın etkin kılınmasını sağlamak için Kalite, Misafir Memnuniyeti, Gıda ve Çevre Güvenliğine ilişkin oluşturduğumuz hedefler doğrultusunda çalışmayı ilke ediniyoruz.

            Tesisimizde sunulan her gıdanın satın alımından sunumuna kadar olan aşamalarında misafirlerimizin ve personelimizin güvenliği için gerekli yasal mevzuat', misafir şartlarını yerine getirerek güvenli gıdalar sunmayı taahhüt ediyoruz.

            Tesisimizde doğayı korumak ve faaliyetlerimiz sırasında çevreye verdiğimiz etkileri önlemek için Çevresel Yasal Mevzuat' ve misafir şartlarını yerine getiriyoruz. Yasal mevzuata bağlı olarak faaliyetlerimiz sırasında açığa çıkan her türlü atığı ayrıştırıp bertarafına katkıda bulunmayı, gereksiz su, elektrik, enerji ve kimyasal sarfiyatını kontrol altında tutmayı taahhüt ediyoruz.

Satınalma süreçlerinde tedarikçiler ile ilgili çevresel faktörler dikkate alınarak seçilir ve değerlendirirler.

            Bu politikaların yerine getirilmesinde personelimizin önemli görev taşıdığını biliyor, onların eğitim ve gelişimine önem veriyoruz. Eğitimli, bilgili, özgüvenli, saygılı, devamlı bir insan kaynağının, misafirlerin tesisimizi tercih etmesinde önemli bir rol oynayacağı bilinci içinde misafirlerimizin ve yönetim sistemlerini gözden geçirerek geliştirmeyi ilke ediniyoruz,

            Tesisimizden çıkan her türlü atığı oluştuğu yerde özelliğine göre ayrıştırarak ve ölçerek toplanması, geçici depolanması, geri kazanım', bertaraf' ve bertaraf işlemleri sonrasının kontrolünü sağlıyoruz. Doğru yerde doğru miktarda kimyasal kullanımını sağlamak için personel eğitimlerimizi periyodik olarak düzenliyor, gerekli ekipman ve depolama şartlarını sağlıyoruz.

            Doğal kaynakların doğru kullanımını sağlamak adına teknolojik gelişmeleri takip ederek uyguluyo­ruz.

            Su, elektrik, kimyasal tüketimlerimizi düzenli olarak takip ediyor, meydana gelen sapmalarda düzeltici iyileştirici faaliyetler uyguluyoruz.

            Otel olarak yürüttüğümüz tüm sürdürebilir çevre çalışmaları hakkında misafirlerimizi bilgilendiriyor. Sosyal ve toplumsal çalışmalarımıza teşvik ve davet ederek teşviklerinin istiyoruz. Misafir memnu­niyet anketlerinde yer alan çevre başlığı altında geçmekte olan sorularımızla kendilerinden daha iyiye gidebilmek adına geri bildirimlerini alıyoruz.

            Amacımız çalışmalarımızla sürdürülebilir turizme destek olmak ve kendi adımıza yaratabildiğimiz ölçüde fark yaratarak kalitenin artmasına ve iş dünyasının ihtiyacı olan kaynakların korunmasına yardımcı olmaktır.

TOPLUM UYUM POLİTİKASI

Hotel Darussaade İstanbul içinde bulunduğumuz yerel topluluğu desteklemeye ve onlarla birlikte çalışmaya kendisini adamıştır.

            Tesisimizde yürütülen her hizmetimizde, destinasyonun kültürünü, mirasını ve yerel ekonomiyi korumaya ve tanıtmaya yardımcı olacak şekilde yürütmeyi taahhüt ediyoruz.

            Yerel topluluğumuzla sürekli iletişim halinde bulunmanın yerel halkın refahına ve yaşam alanlarına katkıda bulunduğuna inanıyoruz.

            Yerel ekonomiyi ve toplumu geliştiren girişimleri desteklemeyi, yerel kültüre, geleneklere ve yaşam biçimine saygı duymayı ve korumayı amaçlıyoruz.

 

Amaçlarımıza ulaşmak için:

•          Misafirlerimizi, destinasyonun tarihini, kültürünü, gelenekleri ve yerel topluluğumuz ile birlikte sunulan yerel ürün ve hizmetleri keşfetmeye teşvik ediyoruz.

•          Misafirlerimize tesisi dışında, yerel halk, flora ve fauna ile ilgili nasıl sorumlu davranmaları konusunda rehberlik ediyoruz.

•          Mümkün olduğunda, satın alma politikamızda belirtildiği gibi yerel ve bölgesel ürün ve hizmetleri tercih ediyoruz.

•          İşe alım sürecinde yerelde yaşayan personeli tercih ederek yerel halka iş imkanı sağlıyoruz.

•          Sosyal sorumluluğun önemi ve toplumdaki lider rolünün bilincinde olarak, sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyoruz.

•          Tesisimizde topluma uyumla ilgili yaptığımız tüm çalışmalarımızı sürekli iyileştirerek devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.

ÇALIŞAN VE İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

Hotel Darussaade İstanbul, tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olduğu anlayışın' temel alarak, çalışanları için ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemelere uyan adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir.

            Çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz, yerel toplum ve diğer bütün iş ortaklarımızla olan ilişkilerimizde, insan haklarına uygun davranmak, korumak ve onları da bu konuda duyarlı olmaya teşvik etme sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

            Hotel Darussaade İstanbul, çalışan herkes hukuken tanınmış tüm hak ve hürriyetlerden eşit olarak yararlanır. Cinsiyet, dil, ırk, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık gibi paylaşımlar dâhil olmak üzere herhangi bir ayrımcılığa veya tacize göz yumulmaz.

Tüm çalışanlarımız oryantasyon eğitim programına alınarak tesisimiz, kurallarımız, imkan ve olanaklar, beklentiler açıklanmaktadır.

            Çalışanlarımızın katılımını sağlamak için öneri istek formu oluşturulmuştur. Bu sayede tüm çalışanlar sistemin iyileştirilmesi için gerekli öneri ve isteklerini yazılı olarak Üst yönetime iletmektedir.

            Çalışan ihtiyaçları gerektiğinde toplantılar düzenlenerek üst yönetim tarafından sürekli göden geçirilmektedir.

Çalışanlarımız, misafirlerimiz ve tedarikçilerimizin güvenliğini sağlamak, İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarımızın ana amacını oluşturur.

 

İlkelerimiz:

•Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine uygun olarak faaliyet göstermek.

•Bölgesel ve yerel tedarikçileri ve ortakları tercih etmek.

•Çalışanlarımızı düzenli olarak çalışma standartları ve insan haklarıyla ilgili konularda eğitmek.

•Çocuk işçi çalıştırmamak.

•Eşit ve standart şartlarda çalışma imkanı sunmak.

•Yasak düzenlemeleri ve standartları karşılayan bir ücretlendirme politikası izlemek.

•Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı temel alan, adil ve şeffaf bir işe alım politikasına sahip olmak.

•Şikayet ve disiplin prosedürlerimizi tüm çalışanlarımıza işe başladıklarında iletmek.

•Tüm çalışanlarımıza mesleki ve kişisel gelişimi için eğitim fırsatlar' sunmak.

•işyerinde refahlarını iyileştirmek için çalışan geri bildirimlerini toplamak.

Tesisimizde sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamının sağlanması adına yaptığımız tüm çalışmalarımızı, sürekli iyileştirmek devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.

bottom of page